بنیانگذار و مدیر پروژه: مهدی حسن زاده
بنیانگذار و مشاور پروژه: مهدی حسن زاده


هم بنیانگذار: پویا سالاری شریف
مشاور کسب و کار: پویان صدقی

مدیر پروژه: ناصر نجاتی

مسئول اجرایی: محمد جواد مجیدی
مسئول شبکه‌های اجتماعی: شیدا حسن زاده
مسئول تولید محتوا: شقایق حسن زاده
مدیر فنی: ابراهیم میرزازاده