ملیحه شاه ولی: مدیر اجرایی

متین کنعانی: مدیر فنی

سیاوش عزیزی: مدیر پروژه