نصب کنید
اپلیکیشن رورو را روی موبایل خود نصب کنید.


پیدا کنید
روی نقشه نزدیکترین اسکوتر یا دوچرخه رورو را پیدا کنید.


اسکن کنید
کد روی اسکوتر یا دوچرخه را با دوربین موبایلتان اسکن و قفل آن را باز کنید.


شروع سفر
با احترام به قوانین شهری و رعایت نکات ایمنی، سفر خود را شروع کنید.


پایان سفر
اسکوتر یا دوچرخه را در محل مناسب پارک کرده و پایان سفر را در اپلیکیشن انتخاب کنید.


پرداخت
معادل زمانی که وسیله نقلیه در اختیار شما بوده است، هزینه سفر خود را پرداخت کنید.