همزمان با رشد و گسترش شهرها، نیاز به وسایل نقلیه افزایش مییابد. ما هر روز با مشکلات بزرگتری در زمینه آلودگی هوا و نابودی محیط زیستمان روبرو میشویم. ساختن بزرگراه های جدید و اضافه کردن خودروهای بیشتر دیگر راهکار مناسبی برای کلانشهرها نیست. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، راه حل را در استفاده از سامانه های حمل و نقل اشتراکی و وسایل نقلیه کوچک و بدون آلایندگی یافته اند. با اسکوتر و دوچرخه های برقی رورو، کربن کمتری وارد هوای شهرمان میکنیم، فضای کمتری اشغال میکنیم و اجتماعی سالمتر و شادتر میسازیم.